முதல் நண்பன்

யாராக இருந்தால் என்ன, பதின்பருவப் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது சவால்தான். நாம் என்னதான் நண்பனைப்போல் பழகுகிறேன், வளர்க்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களைக் கையாள்வதில் குழப்பம் வருகிறது

By பானுரேகா பாஸ்கர்

யாராக இருந்தால் என்ன, பதின்பருவப் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது சவால்தான். நாம் என்னதான் நண்பனைப்போல் பழகுகிறேன், வளர்க்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களை எப்படிக் கையாள்வது என்று புரிவதில்லை. அவர்களின் வயதை மறந்துவிட்டு, பெற்றோரான நாம் உணர்ச்சிவசப்படுகிறோம். அதனால் அவர்களுடன் மல்லுக்கு நிற்பதும் பின்னர் அதற்காக வருந்துவதும் எங்கள் வீட்டில் மட்டுமல்ல, பதின்பருவ வயதுப் பிள்ளைகள் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நடப்பதுதானே!

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you