காக்க...காக்க...

சமீபகாலமாக பிரபலமாகி வருகின்றன டைக்வோண்டோ , களரிப்பயிற்று ஆகிய தற்காப்புக் கலைகள். இவை நம் குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அவசியம். இவற்றில் என்னவெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றனர் என்பது குறித்து இந்த மாத க

By சாஷ்வதி சந்தீப்

சமீபகாலமாக பிரபலமாகி வருகின்றன டைக்வோண்டோ , களரிப்பயிற்று ஆகிய தற்காப்புக் கலைகள். இவை நம் குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அவசியம். இவற்றில் என்னவெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றனர் என்பது குறித்து இந்த மாத கற்றல் தொடரில் பேசலாம்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you