சவாலே சமாளி

பிறந்த குழந்தை அழுவது இயல்பே. ஆனால், எந்நேரமும் அழுதுகொண்டே இருக்கும் குழந்தைகள் என்றால் ‘எப்போதடா இக்குழந்தை வளர்ந்து பெரிதாகும்? என்று எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவோம்.

By கிருஷ்ணவேணி

சவாலே சமாளி