கைவினை

தீபாவளி, கடந்த மாதம் விடைபெற்றுச் சென்றுவிட்டது. அடுத்து, தீபங்களின் விழாவாக வருவது கார்த்திகைத் திருநாள்தான். வழக்கமான தீபங்களுக்கு மாறாக சற்றே வித்தியாசமாக தீபங்களை அழகுபடுத்தினாலென்ன!

By ஷர்லி ஜோஹன்னா

தீபாவளி, கடந்த மாதம் விடைபெற்றுச் சென்றுவிட்டது. அடுத்து, தீபங்களின் விழாவாக வருவது கார்த்திகைத் திருநாள்தான். வழக்கமான தீபங்களுக்கு மாறாக சற்றே வித்தியாசமாக தீபங்களை அழகுபடுத்தி வைத்துக் கொண்டால் இந்த தீபத்திருநாளில் வீடுகள் இன்னமும் அழகுற ஜொலிக்கும். சரிதானா!

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you