அன்புள்ள அப்பா

அன்னையரைப்போல் ஒரு தெய்வமில்லை. உண்மை . அதேபோல அப்பாவைப்போல ஒரு வழிகாட்டியும் இல்லை.

By கா.சு.துரையரசு

அன்புள்ள அப்பா
அன்புள்ள அப்பா
அன்புள்ள அப்பா