சவாலே சமாளி

பிறந்த குழந்தை அழுவது இயல்பே. ஆனால், எந்நேரமும் அழுதுகொண்டே இருக்கும் குழந்தைகள் என்றால் ‘எப்போதடா இக்குழந்தை வளர்ந்து பெரிதாகும்? என்று எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவோம்.

By கிருஷ்ணவேணி

பிறந்த குழந்தை அழுவது இயல்பே. ஆனால், எந்நேரமும் அழுதுகொண்டே இருக்கும் குழந்தைகள் என்றால் ‘எப்போதடா இக்குழந்தை வளர்ந்து பெரிதாகும்? என்று எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவோம். அக்குழந்தையே தன் வாழ்வில் சிறந்து விளங்கும்போது, பட்ட கஷ்டமெல்லாம் பனிபோல் விலகிடும்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you