டேட்டிங்..

இதோ, காதலர் தினம் வந்துவிட்டது. உங்களது பதின்பருவப் பையனோ, பெண்ணோ ரகசியமாக அடிக்கடி பரிசுப்பொருள் விற்கும் கடைக்குச் செல்கிறான்(ள்). பதற்றமாக இருக்கிறதா?

By மௌலி புக், பேரண்ட் சர்க்கிள் குழு

இதோ, காதலர் தினம் வந்துவிட்டது. உங்களது பதின்பருவப் பையனோ, பெண்ணோ ரகசியமாக அடிக்கடி பரிசுப்பொருள் விற்கும் கடைக்குச் செல்கிறான்(ள்). பதற்றமாக இருக்கிறதா?

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you