சுய ஒழுக்கம்

உண்மை. சொல், செயல், பழக்கவழக்கங்கள், நடத்தை என அனைத்திலும் சுய ஓழுக்கத்துடன், கூடிய வளர்ப்பு அவசியம். இவையே தங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் வகித்தவை என்கின்றனர் பிரபல வெற்றியாளர்கள்.

By பேரண்ட் சர்க்கிள் குழு

வாழ்க்கையில் வெற்றிக் கோப்பையை அடைவதற்கு மிக முக்கியமான ஏணிப்படியான இந்த சுய ஒழுக்கத்தைக் குழந்தைகளுக்கு எந்த வழிகளில் எல்லாம் கற்றுத் தரலாம் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம் வாருங்கள்... எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சம்பவம் எப்படி இரு வகைகளில் பார்க்கப்படுகிறது என்று பார்ப்போம்!

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you