கடலை ஆளும் வேலை வேணுமா?

கடற்படையில் வேலைவாய்ப்பு என்பது நாட்டுக்கும் நமக்கும் பெருமையளிப்பது.

By கா.சு.துரையரசு

கடலை ஆளும் வேலை வேணுமா?