காயா, கனியா?

நல்ல சொற்கள் ஆயிரம் இருக்க, கடுஞ்சொற்களைப் பேசலாமோ?

By கா.சு.துரையரசு

”கண்ணுகளா, தாத்தா கதை சொல்லட்டுமா” ”சொல்லுங்க தாத்தா” என்றனர் அனைவரும் ஒரே குரலில்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you