மணல் நல்லது

மணலில் விளையாட விரும்பாத பிள்ளை உண்டா? ஆனால் அவ்வாறு விளையாடும் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உடல் கோளாறு வருமா என்று பெற்றோர் பலருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. அந்த பயம் தேவையா?

By சஹானா சரண்

மணலில் விளையாட விரும்பாத பிள்ளை உண்டா? ஆற்றங்கரையிலும் கடற்கரையிலும் கிச்சுக் கிச்சு தாம்பாளம், வீடு கட்டுதல், பாலம் கட்டுதல் போன்ற பல்வேறு விளையாட்டுக்களை அன்றைய குழந்தைகள் விளையாடுவர். ஆனால் நாம் அனுபவித்த அந்த சுதந்திரத்தை நாம் நம் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கிறோமா?

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you