Table of Contents

புலியின் அடிச்சுவட்டில்...

காட்டுக்கு அரசன் சிங்கமென்றாலும் நமது நாட்டுக்கு புலிதான் தேசிய விலங்கு. அதன் கம்பீரமும் அழகும் எப்போதும் நம்மையும் குழந்தைகளையும் கவரக்கூடியது.

By சிபி

சங்க இலக்கியத்திலேயே புலியைப் பற்றிப் பல கதைகள் உண்டு. புலியை முறத்தால் அடித்துத் துரத்திய பெண்ணின் வீரத்தைப் பாடத்தில் படித்திருக்கிறோம்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you