நண்பேன்டா

நட்பைவிட சிறந்த பொருள் உலகில் இருக்கிறதா? நல்ல நட்புக்கு இலக்கணம் எது? விடை சொல்கிறார் வள்ளுவர்.

By கா சு துரையரசு

துன்பம் நேரும்போது ஓடோடிவந்து உதவுவதுதான் சிறந்த நட்பு

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you