அழகு மயிலாட...

அழகு என்ற சொல்லுக்கு மயிலைத் தவிர வேறு இணை என்று எதையும் சொல்ல முடியாது. இந்தக் காட்டு மயிலை வீட்டில் நடனமாடச் செய்வது எப்படி?

By செல்லமே குழு

அழகு என்ற சொல்லுக்கு மயிலைத் தவிர வேறு இணை என்று எதையும் சொல்ல முடியாது. அதுவும் தோகைவிரித்து நடனமாடும் அதன் அழகு சொல்லில் அடங்காதது. இந்தக் காட்டு மயிலை வீட்டில் நடனமாடச் செய்யும் வித்தையைத்தான் இந்தமாதம் நாம் பார்க்கப் போகிறோம்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you